EU INO

Eксперт Софтуерна графика

ЕКСПЕРТИ СОФТУЕРНИ И ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИИ

Описание:
Във връзка с изпълнението на проект BG16RFOP002-1.005-0164-C01/16.05.2018 г. „Разработване на компютърно приложение с образователен характер в сферата на машиностроенето, използващо виртуална реалност“ фирма „МОС КОНСУЛТ“ ООД търси да назначи един експерт Софтуерна графика на 8 часов работен ден за 12 месеца, но в рамките на ДБФП BG16RFOP002-1.005-0164-C01, т.е. до 16.05.2020г.

Изисквания към кандидатите:

ЕКСПЕРТ СОФТУЕРНА ГРАФИКА

Образование: Висше
Квалификация: инженер/информатик/математик/програмист/икономист
Професионален опит: експертът да има 5-годишен опит, от който поне 3-годишен опит в разработването/имплементирането на софтуерни продукти

Функции (отговорности и задължения):

Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването на продуктова иновация:
- запознаване с физическите технически характеристики на машините, чиито 3D модел ще бъдат разработени
- подготовка на информация, която ще бъде включена като мета дата на виртуалния асистент и самоучител
- разработване на 3D модела
- изграждане на интерактивност на 3D модела и тестването й
- програмиране на виртуалния асистент и самоучител и тестване
- участие в създаването на сценарий за движения на играча/участника/потребителя; изпитване и тестване на сценариите, нанасяне на корективни действия и повторно тестване и изпитване
- участие в създаването на сценарий за движения на виртуалния асистент; изпитване и тестване на сценариите, нанасяне на корективни действия и повторно тестване и изпитване
- участие в създаване на сценарий за движения на втори играч/участник/потребител и интеракция с първия; изпитване и тестване на сценариите, нанасяне на корективни действия и повторно тестване и изпитване


Създаване и тестване на прототип, свързан с разработването на продуктова иновация:
- програмиране на бета версия
- провеждане на тестване на бета версията
- изпитване на бета версията в релевантна среда с необходимия хардуер
- подготовка на тестови сценарии за тестване на бета версията
- формиране на списък с несъответствия/подобрения

За доказване на образование, квалификация и професионален опит кандидатите е необходимо да представят автобиография. Предоставените лични данни ще бъдат обработени съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, като ще бъдат предоставени и на трето лице – УО на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ – Министерство на икономиката. Документи могат да бъдат изпратени онлайн чрез бутон "Кандидатствай сега" или предадени на ръка в офиса на МОС КОНСУЛТ ООД, на адрес: гр. Варна, Западна промишлена зона.

Краен срок за кандидатстване: 19.04.2019 г., 16:30 ч.